Geschiedenis Vereniging

Inleiding tot, een kort verslag van de oprichtingsvergadering,
der Ned. Ver. E.H.B.O. afdeling Zuid-Beijerland.

Reeds jaren geleden heeft het bestuur van het groene kruis echter begrepen dat het wenselijk was, dat ook in onze plattelandsgemeente enkele mensen zouden zijn, die bij machte waren, om in geval van een ongeluk, in afwachting van de komst der geneesheer, eerste hulp te verlenen. Daarom werd in 1936 besloten ,die herfst een cursus te organiseren, om wat kennis van zaken voor dit werk op te doen. Dr.  van Waasbergen verklaarde zich bereid als docent op te treden. De eerste avond waren er ± 60 cursisten, maar de animo werd steeds minder, zodat tegen dat het examen afgenomen werd er maar 15 mensen  meer over waren. Van deze 15 behaalde er 13 het diploma E.H.B.O.

Jammer is het dat toen niet is doorgegaan met oefenen. Dr. van Waasbergen echter kon hier geen tijd meer voor vrij maken. Na de oorlogsjaren heeft hr. Veerman nog een poosje met wat dames geoefend maar verder is op Zuid-Beijerland hier nooit meer iets aan gedaan.

Wel gingen er van tijd tot tijd in de algemene vergaderingen van het “Groene kruis” stemmen op, om weer tot een cursus te komen, maar gebrek aan een docent was steeds de oorzaak, dat het niet door kon gaan.

Tot dat er in de winter van 1951 weer een lichtpuntje kwam. We kregen op Zuid-Beijerland een nieuwe en jonge dokter, en burgemeester Timmerman, op wie door zijn superieuren steeds meer druk werd uitgeoefend , dat er op Zuid-Beijerland gezorgd moest worden voor wat geoefende E.H.B.O. ers, vooral in verband met de Bescherming Burgerbevolking in oorlogstijd, was er spoedig bij en ging met dr. schut er over praten, of hij inderdaad bereid werd gevonden, deze cursus te geven. Een oproep in het plaatselijk blad, gaf als resultaat, dat 28 personen zich opgaven om deel te nemen.

Maandag 17 maart 1952 ’s avond half acht, waren in de zaal der Hervormde kerk, daar 33 personen boven de 18 jaar (dat als leeftijdsgrens gesteld was) aanwezig.
Burgemeester Timmermans had de leiding en zette in een korte duidelijke toespraak uiteen het grote nut, van het in de gemeente aanwezig zijn van een aantal geoefende E.H.B.O. ers, vooral ook weer met het oog op de Bescherming Burgerbevolking in oorlogstijd. Hij sprak ook de hoop uit dat deze cursus goed zal mogen slagen.

In het najaar van 1952 werd er gestart met de cursus E.H.B.O en alle 33 personen behaalden hun Diploma. Aan deze mensen werd gevraagd om een vereniging op te richten. Met de 33 personen werd er een bestuur gekozen en de vereniging was een feit.